www.mamboteam.com
Strona główna arrow Program gospodarowania...
18.06.2018.

 

 

Wieloletni program gospodarowania - MZBM

Szanowni Mieszkańcy lokali komunalnych, socjalnych i tymczasowych pomieszczeń zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Pragniemy poinformować Państwa, że zgodnie z Uchwałą Nr XXII/432/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 2012 r. został uchwalony ,,Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2013 - 2017” Powyższy dokument zawiera założenia jakimi winna się kierować Gmina Dąbrowa Górnicza w celu jak najbardziej efektywnym gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy. Jednym z kluczowych zadań jest podejmowanie działań zmierzających do utrzymania budynków w dobrym stanie technicznym oraz dążenie do zwiększenia zasobów komunalnych poprzez ich budowę lub wynajęcie od innych właścicieli. Obowiązek zarządzania budynkami komunalnymi spoczywa na Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych, który to swoją działalność na terenie miasta prowadzi nieprzerwanie od 1945 roku z tym, że kilka razy przechodził reorganizacje.

Tutaj znajdziesz tekst : ,,Programu” uchwała XXII-432-12.pdf

Mieszkania komunalne, socjalne i lokale zastępcze otrzymują mieszkańcy naszego miasta na podstawie obowiązujących zasad przydziału mieszkań. Jednym z kryteriów ich przydziału to wysokość dochodu przypadającego na osobę. Obecnie jest to kwota która nie może przekroczyć 1496,07 zł w gospodarstwie jednorodzinnym i 1246,73 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Przydział mieszkania socjalnego i lokalu zastępczego dokonywany jest do wyremontowanego a w ostatnich latach również do nowo wybudowanych pomieszczeń. Przydział mieszkania komunalnego uwarunkowany jest obowiązkiem jego wyremontowana na własny koszt.

Tutaj znajdziesz tekst: Uchwały nr XVI/294/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń XVI/294/12

Bardzo ważną sprawą w zarządzaniu mieszkaniami stanowi obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie z przydzielonego mieszkania. Z naszego doświadczenia wynika, ze jest duża grupa rodzin, których małe dochody powodują problemy z regulowaniem swoich zobowiązań. W celu udzielenia pomocy, podejmujemy wraz z Urzędem Miejskim działania zmierzające do przeprowadzenia zamian na mieszkania tańsze w utrzymaniu oraz pomagamy w staraniu się w otrzymaniu dodatku mieszkaniowego. W tym roku, Rada Miejska podjęła uchwałę pozwalającą osobą zadłużonym skorzystać z możliwości oddłużenia a Pan Prezydent Miasta podpisał stosowne zarządzenie w celu jej realizacji. Jednym z warunków przystąpienia do programu jest osobiste złożenie wniosku oraz nie przekroczony dochód na jedną osobę w rodzinie do wysokości 1680 zł lub 1840 zł w gospodarstwach jednoosobowych jak również bezwzględny obowiązek regulowania bieżących opłat .Z wcześniejszego programu skorzystało ponad 200 osób.

Tutaj znajdziesz tekst: Uchwały Nr XXIII/461/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją.

Tutaj znajdziesz tekst: Zarządzania Nr 1591.2013 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do opiniowania wniosków o przystąpieniu do programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją.

Dla zainteresowanych wykupem swoich mieszkań, po raz kolejny Rada Miejska podjęła uchwałę na wyrażenie zgody stosowania przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych ich najemcom w wysokości 90% przy zapłacie jednorazowej, z wyłączeniem lokali, które w okresie obowiązywania,, Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2013 – 2017” są lub mogą zostać przeznaczone na lokale socjalne i tymczasowe pomieszczenia, oraz lokali mieszkalnych w budynkach wybudowanych po 1990 roku.
Bonifikata będzie przysługiwać najemcom, którzy złożą wnioski o skorzystanie z prawa wykupu lokalu w terminie od dnia 01.07.2013r. do dnia 30.06 2014r.

Warunkiem udzielenia bonifikaty jest:
- Nie zaleganie z żadnymi opłatami z tytułu najmu lokalu na dzień złożenia wniosku.
- Nie zaleganie z żadnymi opłatami z tytułu najmu lokalu na dzień zawarcia umowy sprzedaży lokalu.
- Nie korzystanie przez najemcę w terminie trzech lat przed złożeniem wniosku o wykup lokalu mieszkalnego z pomocy Gminy Dąbrowa Górnicza w formie umorzenia należności czynszowych.
- Bonifikata będzie przysługiwała jednak najemcom, którzy dokonają zwrotu do Gminy całości umorzonych należności czynszowych, a wpłata nastąpi przed dniem zawarcia umowy sprzedaży lokalu.

Odpowiednio przygotowane wnioski będzie można składać w Urzędzie Miasta.

Tutaj znajdziesz tekst: uchwały nr XXI/423/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: stosowania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych

Wysokość opłat czynszu , z zachowaniem zasad wynikających z Ustawy o ochronie praw lokatorów, została ustalona w ,,Programie” do poziomu 3% w roku 2017, wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Na rok 2013 przyjęto wielkość stawki bazowej czynszu w wysokości 2,6 % z tym, że równocześnie zostały przyjęte jej obniżki w zależności od stanu technicznego mieszkania. Z dniem 1 września 2013 r. na podstawie powyższych zasad będzie obowiązywać stawka bazowa 7,63 zł, stawka minimalna 3,60 zł a stawka za lokal socjalny 1,80 zł. Do stawki bazowej stosuje się obniżki zgodnie z ustalonymi zasadami.

Przykład sposobu wyliczenia stawki czynszowej przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych przedstawia poniższa tabela:

Stawka bazowa do obliczania wysokości czynszu najmu lokal mieszkalnego za 1m 2 powierzchni użytkowej

Wartość kwotowa

 w

Stawka bazowa do obliczania wysokości czynszu najmu lokalu mieszkalnego za 1m 2 powierzchni użytkowej

7,63

Suma czynników wpływających na obniżenie stawki czynszowej

0,61

 

Stawka czynszu po zastosowaniu odliczeń

7,02

 

Czynniki wpływające na podwyższenie stawki czynszowej

Mieszkanie w budynku, w którym znajduje się dźwig osobowy

(za wyjątkiem lokali położonych na parterze)

0,38

 

                       Obowiązująca stawka czynszowa

 

7,40

zarzadzenie nr1618.2013.doc

Tutaj znajdziesz tekst: Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie: określenia wysokości stawek czynszowych za najem lokali komunalnych,socjalnych i tymczasowych pomieszczeń.

Równocześnie, w celu pomocy osobą o niskich dochodach została podjęta uchwała nr XXIII/462/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2013 r.w sprawie: zmiany załącznika do uchwały nr XVI/294/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń, dająca możliwość obniżenia wysokości naliczonej stawki czynszowej. Szczegółowe zasady postępowania zostały określone w Zarządzeniu Nr 1619.2013 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 25.04.2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad obniżania czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wzoru wniosku oraz trybu jego przyjmowania i rozpatrywania.

Najważniejsze postanowienia Zarządzenia to między innymi:
- Obniżka czynszu nie dotyczy lokali socjalnych.
- Obniżki czynszu udziela się na indywidualny wniosek najemcy.
- Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu, zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wniosek został złożony.
- Za dochód, o którym mowa w § 5, uważa się dochód określony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późniejszymi zmianami/  
- Obniżka czynszu przyznawana jest na okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia kompletnego wniosku
- Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu: zaświadczenia wystawione przez zakład pracy, odcinki i decyzje ZUS i MOPS,  zaświadczenie o wystawionych stypendiach socjalnych, naukowych, unijnych,  zaświadczenie o dochodach uzyskanych z tytułu praktycznej nauki zawodu,  decyzje lub zaświadczenia MOPS -u dokument potwierdzający wysokość wypłacanych alimentów,   zaświadczenie o zasiłkach chorobowych wypłacanych przez ZUS,  zaświadczenie o wysokości żołdu zaświadczenie o wysokości świadczeń z tytułu rodzin zastępczych, urodzenia dziecka, zgonu członka rodziny, zaświadczenie z PUP zaświadczenie o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej, inne zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodu
- Za dochód uważa się: wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe,
- Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów dodatków dla sierot zupełnych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka dodatku z tytułu urodzenia dziecka pomocy w zakresie dożywiania zasiłków pielęgnacyjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej dodatku mieszkaniowego zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej

Jeżeli Państwo uzyskujecie dochód wyliczony wg powyższych zasad w wysokości określonej w poniższej tabeli to prosimy o złożenie wniosku o dokonanie obniżki czynszu.

Dochód  w gospodarstwie domowym  wieloosobowym za okres ostatnich 3-miesięcy przed złożeniem wniosku do kwoty

Wysokość

obniżki

 623

50 %

 831

40 %

1 246

30 %

1 494

10 %

 

Dochód  w gospodarstwie domowym  jednoosobowym za okres ostatnich 3-miesięcy przed złożeniem wniosku do kwoty

Wysokość

obniżki

1 038

50 %

1 247

40 %

1 354

30 %

1 662

10 %

Przykład wyliczenia obowiązującej stawki czynszowej po zastosowaniu obniżki dla gospodarstwa domowego wieloosobowego

 Twój dochód wyliczony wg obowiązujących zasad

 Stawka wyliczonego czynszu  przez   MZBM

  Wysokość obniżki

%

Stawka po obniżce

          1200

                6,50

             30

    4,55

Przykład wyliczenia obowiązującej stawki czynszowej po zastosowaniu obniżki dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

 Twój dochód wyliczony wg obowiązujących zasad

 stawka wyliczonego czynszu  przez   MZBM

  Wysokość obniżki

%

Stawka po obniżce

          1200

                6,50

             40

    3,90

Tutaj znajdziesz tekst: Uchwały Nr XXIII/462/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany załącznika do uchwały nr XVI/294/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczejz dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń

Tutaj znajdziesz tekst: Zarządzenia Nr 1619.2013 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 25.04.2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad obniżania czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wzoru wniosku oraz trybu jego przyjmowania i rozpatrywania.

Szanowni Państwo, pragnę zapewnić, że mimo tak dużych dodatkowych obowiązków jakie będą spoczywać na pracownikach Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przy realizacji podjętych Uchwał i Zarządzeń zrobimy wszystko, żeby każdy mieszkaniec zasobów komunalnych był zadowolony z naszej pracy.

Zapraszam Państwa, do siedziby Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 20 oraz do Administracji Domów Mieszkalnych mieszczących się przy ul Łącznej 31 w godzinach ich pracy.

 

 

MZBM Dąbrowa Górnicza, 2006-2018