www.mamboteam.com
Strona główna arrow Przetargi
08.08.2020.

 

 

Przetargi - MZBM

Dokumenty wymagane od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia poniżej wartości 30000 euro:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Wypełnione oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika robót z załączeniem dokumentów o których mowa w tymże oświadczeniu - załącznik

3. Wypełnione oświadczenie - załącznik

4. Wypełniony druk oferty - załącznik

5. kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o przedmiar robót lub kalkulacja ofertowa sporządzona w oparciu o wytyczne zamawiającego.

Porozumienie BHP (par. 208 KP)

Plan zamówień publicznych na rok 2020

Informacja dot. ustrukturyzowanych faktur - pdf


 

 

MZBM Dąbrowa Górnicza, 2006-2019